EU behöver en bra flygstrategi

EU behöver en flygstrategi och därför är det bra att Kommissionens kommit med en kommunikation och att även parlamentet beslutade att ge sin syn på saken genom ett så kallat initiativbetänkande (icke lagstiftande).

Tyvärr är resultatet en besvikelse. Innehållet i parlamentets betänkande uppfyller inte alls vad vi borde kunna förvänta oss av en strategi för framtidens transportsystem. Strategin som röstades under Europaparlamentets senaste sammanträde prioriterar en fortsatt ohållbar utveckling inom flyget med stort fokus på tillväxt och växande volymer istället för att fokusera på effektivisering och sänkt miljö- och klimatpåverkan. Vi försökte genom några få men riktade ändringsförslag flytta fokus på strategin till att se flyget som en del av EU:s transportpolitik där hållbarhet, rättvis konkurrens inom och mellan transportslag, ökad effektivitet och minimering av buller och utsläpp är ledord. Dessvärre fick vi inte med oss en majoritet i omröstningen.

Visserligen har Parlamentet fått med viktiga aspekter om förbättrade sociala villkor för de som arbetar inom flyget, passagerares rättigheter och sundare konkurrens mellan flygbolagen. Tyvärr kunde inte detta väga upp den i stort mycket negativa strategin som ber om mer stöd och avreglering för en sektor som under det senaste året växt med 6 % (passagerare) och som redan har omfattande konkurrensfördelar gentemot andra mer hållbara transportsektorer genom bl.a. direkta och indirekta subventioner såsom undantag från bensinskatt och moms på vissa typer av resor. Parlamentet kritiserar även alla nationella initiativ såsom förändringar av operativa förfaranden, skatter och avgifter trots att utvecklingen på både europeisk och internationell nivå i princip är fryst och det enda sättet att komma framåt i en utveckling där såväl klimat som industri beaktas, är att länder går före. Såsom Sverige vill göra med den föreslagna flygskatten.

Kritikerna av utredningens förslag om en skatt på flygresor menar bl.a. att FN:s civila luftfartsorganisation ICAO redan har en överenskommelse om att minska flygets klimatpåverkan men vad den säger är att utsläppen skall stabiliseras på den nivå som kommer gälla år 2020. Med andra ord ingen minskning.

Ur ett europeiskt och globalt perspektiv är viktigt att även Sverige, i likhet med Tyskland, Storbritannien och Italien, inför en skatt på flygresor och det är fullt möjligt att utforma flygskatten så att den uppmuntrar resenärer att välja mer miljövänlige alternativ och så att flyget manas till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan.

Pressmeddelanden: 12 dec 2016
https://news.cision.com/se/miljopartiet-de-grona-i-eu-parlamentet/r/oacceptabelt-att-lata-flyget-svika-klimatet,c2146761
16 Feb 2017
http://news.cision.com/se/miljopartiet-de-grona-i-eu-parlamentet/r/eu-s-nya-flygstrategi-missar-klimatet,c2191346