Ersättningar och budget

Vi får ofta frågor om de förmåner och ersättningar ledamöter i EU-parlamentet är berättigade till. Här redogörs för vilka ersättningar Jakop Dalunde är berättigad till och hur de medlen förvaltas. I EU-parlamentet driver Gröna Gruppen/Europeiska Fria Alliansen på för mer transparens gällande ledamöternas ersättningar och förmåner, och vi svarar givetvis på eventuella frågor om detta.

 


Arvode och dagtraktamente

Varje månad får Jakop Dalunde arvode, som sätts in på Jakops privata bankkonto. Jakop betalar Europeisk unionsskatt, skatt i Sverige och utöver detta bidrag till Miljöpartiet.

Varje dag som EU-parlamentets ledamöter är på plats och arbetar vid något av EUs officiella säten (Bryssel, Strasbourg och Luxemburg) har de rätt till ett dagtraktamente som uppgår till 313 € per dag. Det ska täcka kostnader för boende och de levnadskostnader som tillkommer. Jakop Dalunde har exempelvis en övernattningslägenhet i Bryssel och bor på hotell under sessionerna i Strasbourg.

Dagtraktamentet betalas bara ut de dagar då parlamentet är öppet och Jakop är på plats i Bryssel eller Strasbourg – ledamöterna måste fysiskt närvara på möten och skriva in sig i ett register varje dag för att få ut sitt dagtraktamente. Vissa möten utanför parlamentet berättigar också till ett dagtraktamente, men det är halva summan av det vanliga dagtraktamentet. Det kan exempelvis handla om officiella delegationsresor som Jakop deltar på i egenskap av EU-parlamentariker.

 


Övriga ersättningar

Allmänna utgifter

Varje månad mottar varje ledamot knappt 4 300 € från parlamentet, som ska täcka allmänna utgifter som uppstår i samband med ledamotens uppdrag. Denna budget används för att täcka utgifter på Jakops kontor i Bryssel. Hela summan sätts in på ett separat bankkonto, och inte på Jakops privata bankkonto. Kontot administreras av Jakops anställda, och Jakop och övriga anställda får ersättning för utlägg som gjorts mot uppvisande av kvitton eller bankutdrag.

Pengarna används exempelvis till inköp av material, telefonräkningar för tjänstemobiler och prenumerationer av tidskrifter samt hotell och vissa resor i hemlandet, i enlighet med riktlinjerna för budgeten. I EU-parlamentet pågår just nu ett arbete med att se över de riktlinjer som reglerar vad budgeten för allmänna utgifter får användas till. Tills dess följer vi de senaste riktlinjerna som finns här.

Budgeten för allmänna utgifter kritiseras ofta då det är den enda av ledamöternas ekonomiska bidrag som parlamentet inte kräver redovisning av. De Gröna har sedan länge arbetat för att införa en obligatorisk redovisning och kontroll, men våra förslag har inte fått stöd och röstats ned.

Gröna Gruppen i parlamentet har en intern policy om budgeten för allmänna utgifter, som fastslår att ledamöterna ska redovisa vilka typer av utgifter som pengarna används till. Gröna gruppens interna riktlinjer fastslår också att eventuella överblivna medel ska betalas tillbaka till parlamentet i slutet av mandatperioden. Miljöpartiets ledamöter i EU-parlamentet har även anlitat en auktoriserad revisor som granskar våra utgifter.

Här finns Jakops kvartalsöversikter per kategori och vår revisors rapporter.

Assistentstöd till ledamöterna

Personalbudgeten används till anställdas löner, sociala avgifter och pension. Den används också till att täcka utgifter för resor som anställda gör i tjänsten och utbildning. Personalbudgeten uppgår till maximalt 24 526 € per månad, och administreras helt och hållet av parlamentet. Parlamentet ger ledamöterna en löpande redovisning över hur denna budget används, och ser till att den inte överskrids.

På Jakop Dalundes kontor i Bryssel arbetar fyra fast anställda och två praktikanter. Alla anställda på Jakops kontor är anställda av Europaparlamentet, och parlamentet betalar ut löner direkt till de anställda. Ingen av de anställda på Jakop Dalundes kontor är släkt med Jakop eller med varandra.

Parlamentet betalar inte ut några löner innan parlamentets administrativa avdelningen har fått in ett korrekt anställningskontrakt, identitetshandlingar och andra handlingar såsom examensbevis som parlamentet efterfrågar. Detsamma gäller för ersättning för resor och logi – parlamentet betalar inte ut någon ersättning innan den anställde kan visa upp biljetter och originalkvitto från hotell.

 


Resor

Varje ledamot i EU-parlamentet har rätt till ersättning för de resor som görs inom uppdraget som EU-parlamentariker. Det är olika typer av ersättningar och regler för olika slags resor.

Från Sverige till Bryssel eller Strasbourg

EU-parlamentet använder en egen resebyrå, som bokar merparten av Jakops resor. De bokar och betalar resor från Sverige till Bryssel eller Strasbourg och vice versa. Efter att resan genomförts skickar Jakop in sina biljetter för att visa att han genomfört resan. Om Jakop inte genomför en resa och den inte avbokas innan, blir Jakop återbetalningsskyldig för resan.

Efter en genomförd resa får Jakop en ersättning för rest kilometer och timme, för att kompensera tiden som läggs på att resa mellan de olika platserna för arbete. Detta är också för att täcka exempelvis transport till och från flygplatsen samt eventuella extra kostnader som kan tillkomma under resan.

Resor i Sverige

De resor Jakop genomför i Sverige kan till exempel vara att åka till en konferens, på ett studiebesök eller för att föreläsa. I princip alla Jakops resor i Sverige är med tåg. De biljetterna lägger Jakop ut själv för, och får sedan ersättning från parlamentet för biljettkostnaden.

Övriga resor

Förutom budgeten för vanliga resor mellan hemland och arbetsort har varje ledamot en resebudget som kan användas för resor till möten på annan ort än Bryssel, Strasbourg och Stockholm. Denna budget uppgår till drygt 4 300 € per år, och täcker resor i hela världen inom ramen för Jakops uppdrag som EU-parlamentariker.

Jakop måste själv betala allt inför resan. För att få ersättning från denna budget krävs en inbjudan till ett möte eller ett officiellt program för exempelvis en studieresa. Syftet med resorna får inte vara att representera Miljöpartiet eller delta i politiska arrangemang som Miljöpartiet arrangerar.

Kvitton på biljettköp, boarding pass eller faktiska biljetter och andra dokument som styrker att resan ägt rum måste lämnas in för att ersättningen ska betalas ut. Budgeten kan utnyttjas från januari till december, och överblivna medel kan inte sparas till nästa år.