Lagstiftning och beslutsprocess

Med stöd i fördragen antar EU:s institutioner lagar som medlemsländerna sedan genomför. EU-kommissionen föreslår nya lagar, och Europaparlamentet och ministerrådet antar dem. När en lag är antagen är det EU-kommissionen och medlemsländerna som tillämpar lagen, och EU-kommissionen som ser till att den följs.

EU fattar oftast sina beslut enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, som också kallas medbeslutandeförfarandet eller co-decision. Det betyder att både Europaparlamentet och ministerrådet måste godkänna lagstiftningen. Det är bara när alla är överens som lagen blir verklighet. EU-kommissionen skickar sitt lagförslag till Europaparlamentet och till ministerrådet. I parlamentet får ett utskott ansvar för att ta fram parlamentets position i frågan. I utskotten förhandlar de olika ledamöter fram ett förslag till position, och när de är klara med sitt förslag skickas förslaget till plenum.

Under plenumomröstningen röstar hela parlamentet om förslaget. Då finns möjlighet för ledamöterna att debattera förslaget och rösta om ändringar. När parlamentet har godkänt betänkandet skickas det till ministerrådet för övervägande. När både ministerrådet och parlamentet har tagit fram varsin position i frågan har de tre institutionerna trepartsmöte. Det är informella förhandlingar för att hitta en överenskommelse om den aktuella lagstiftningen, så att förslagen sedan kan skickas tillbaka till parlamentet och ministerrådet för ett sista godkännande.