Klimat

 

EU spelar en central roll i det globala klimatarbetet. Unionen står för en betydande del av världens utsläpp, men har också resurserna att gå före i den gröna omställningen. Jakop har drivit på för att EU ska höja sina klimatambitioner rejält. Det handlar framförallt om två reformer:

 

En europeisk klimatlag

Klimatmål betyder lite om inte verktygen finns för att nå dem. En klimatlag är ett sådant fundamentalt verktyg. I en sådan blir klimatmålen juridiskt bindande, samtidigt som man etablerar ett ramverk för att nå dit. Därför har detta varit en av Miljöpartiets och Jakops främsta prioriteringar under mandatperioden.

Arbetet har gett resultat. På julafton 2018 trädde den lag i kraft som utgör det första steget mot en omfattande europeisk klimatlag. Jakop var huvudansvarig för lagen i Europaparlamentet, som bland annat tvingar alla EU-länder att utforma strategier för hur de ska genomföra Parisavtalet, och ger unionen rätt att vidta åtgärder mot de som inte gör tillräckligt i klimatarbetet.

 

Koldioxidbudgetar

Den globala uppvärmningen beror till stor del på hur mycket koldioxid som finns i atmosfären. Om vi vill begränsa uppvärmningen till mellan 1,5 och 2 grader får mängden koldioxid i atmosfären därmed inte överstiga en viss gräns. Den mängd koldioxid vi har kvar att släppa ut innan vi når den gränsen utgör vår kvarvarande koldioxidbudget.

Hårda krav ställs på våra politiker att föra en ansvarsfull ekonomisk politik – med en koldioxidbudget skapas förutsättningar för detsamma inom klimatpolitiken. Det blir tydligt om föreslagna klimatåtgärder ligger i linje med det återstående utrymmet i koldioxidbudgeten. Koldioxidbudgetar förekommer sedan förra året i EU-lagstiftning, mycket tack vare Jakops arbete. Det skapar förutsättningar för att klimatpolitiken börjar skötas med samma allvar som ekonomin.

Mer finns kvar att göra. Klimatlagen måste byggas ut och göras mer detaljerad, och EU:s koldioxidbudget måste göras lagligt bindande. Det är dags för EU att gå före i det globala klimatarbetet.

 


Rapporter

En klimatlag för Europa – att genomföra Parisavtalet

Ett av Miljöpartiets vallöften denna mandatperiod i EU-parlamentet är att arbeta för att upprätta en klimatlag på EU-nivå. En sådan skulle vara mycket åtråvärd för att komplettera och binda samman de olika lagar som idag behandlar energi och klimat. Rapporten är skriven av Nils Meyer-Ohlendorf och Lisa Fee Meinecke på tankesmedjan Ecologic efter initiativ av Jakop Dalunde, och undersöker hur en klimatlag på EU-nivå skulle kunna utformas. Den ägnar särskild uppmärksamhet åt hur nuvarande energi- och klimatlagstiftning på EU-nivå skulle kunna utvecklas till att i praktiken bli en omfattande europeisk klimatlag.

Publicerad oktober 2018

Läs den engelska versionen av rapporten: A Climate Law for Europe – making the Paris Agreement real.