EU riskerar att missa sitt eget klimatmål

Vi gröna i Europaparlamentet har länge varnat för att EU:s klimatarbete går för långsamt. I förra veckan kom en rapport från Europeiska Revisionsrätten som bekräftade våra farhågor.

För att hantera klimatförändringar har EU bestämt att minst 20% av unionens budget ska gå till klimatinsatser. Revisionsrätten varnar nu i sin rapport om att det finns en allvarlig risk för att 20%-målet för perioden 2014-2020 inte kommer att nås. Omställningen går för långsamt.

Revisorerna rapporterar att framsteg har gjorts inom vissa politikområden, men att det inom jordbruk, landsbygdsutveckling, fiskeri och forskning i stort sett inte skett någon omställning till klimatåtgärder överhuvudtaget under de senaste åren.

Det krävs krafttag för att EU ska kunna nå målet om att var femte euro ska gå till klimatet. Både kommissionen och medlemsstaterna behöver vidta åtgärder som säkerställa en faktisk omställning till klimatåtgärder. Kommissionen behöver en ny en strategi som leder till en bättre riktad och ökad finansiering av klimatinsatser. Det behövs en tydlig handlingsplan för de utgiftsområden som har halkat efter i klimatarbetet, bättre metoder för bedömning av klimatinsatser, och att de faktiska utgifterna och resultaten från klimatåtgärderna övervakas.

Just nu pågår det en översyn av EU:s långtidsbudget. Vi gröna kommer i den processen fortsätta kämpa för att höja EU:s ambitionsnivå. Det är ju inte mer än rimligt att EU ska nå de mål unionen själv satt upp.