Utsläppshandeln och flyg till/från EU

2008 beslutade EU att inkludera flyget i sitt system för handel med utsläppsrätter (ETS = Emission Trading Scheme). Detta skulle gälla från 2012 och innefatta:

  1. Resor mellan flygplatser i EU
  2. Resor mellan flygplatser i EU och flygplatser i länder utanför EU – sk tredjeländer.

EU:s beslut mötte dock massivt motstånd, dels från flygsektorn och dels från tredjeländer. Därför beslutade EU att anta ett undantag för flyg till/från tredjeländer, som fick namnet ”Stop the clock”. Undantaget skulle gälla till och med 2016, i avvaktan på en överenskommelse på global nivå i ICAO, FN:s organ för civil luftfart.

I slutet av 2016 slöts sedan inom ICAO en överenskommelse om ett globalt system för att stabilisera utsläppen från flygsektorn (CORSIA). Systemet skall gälla from 2021, men är frivilligt fram tom 2026 och efter det skall det vara bindande.

Överenskommelsen innebär att flygbolagen måste övervaka och rapportera in sina koldioxidutsläpp från internationella flygningar och klimatkompensera de utsläpp som överstiger 2020 års nivå, genom att köpa andelar i klimatrelaterade projekt tex förnybar energi. Dock, på grund av bla olika undantag tros systemet bara täcka delar av de globala utsläppen från flyget.

ICAOs överenskommelse är visserligen ett framsteg utifrån dagens läge och är självklart bättre än ingenting. Men det är ändå långt ifrån acceptabelt. Vi gröna anser att utsläppen faktiskt måste minska och att det inte räcker att bara klimatkompensera inom andra sektorer.

Man måste också ta i beaktande att flyget har betydande icke koldioxidrelaterade effekter på klimatet på framförallt höga höjder pga bla utsläpp av kväveoxider, sot och vattenånga vilket innebär att flyget har två till fyra gånger större klimateffekt än om det bara gällde koldioxid. En nyligen publicerad rapport från Kommissionen konstaterar att 85% av klimatkompensationsprojekten som använts inom EU inom ramen för FNs Clean Development Mechanism (CDM) inte bidrog till att minska utsläppen.

Det som kvarstår i FN-processen är att utveckla regler för hur den globala marknadsbaserade åtgärden skall genomföras, förhandlingar om detta pågår löpande och väntas antas under 2018. Här är det mycket viktigt för trovärdigheten och ansvarsutkrävande med öppna förhandlingar som ser till att rapportering och regler blir tydliga och tillgängliga för alla parter.

Eftersom tiden för undantaget nu har gått ut är flygets vara eller icke vara inom EU:s utsläppshandel uppe för beslut igen. Kommissionen föreslår att undantaget för flyg till/från tredjeländer förlängs och att en ny översyn av ETS för tiden efter 2020 skall göras, när ICAO:s regler för genomförandet av det globala systemet är klart. Förslaget behandlas nu av parlamentet där miljöutskottet har huvudansvar, medan industri- och trafikutskotten avger yttranden. För de senare två har jag varit ansvarig förhandlare för de europeiska gröna.

Stridsfrågorna i parlamentet är i huvudsak om det ska finnas ett stoppdatum för undantaget eller ej (finns inte i Kommissionens förslag), hur tilldelningen av utsläppsrätter skall ske (auktionering eller gratis tilldelning), att taket för utsläppen skall reduceras stegvis genom den så kallade linjära reduktionsfaktorn (gäller för övriga utsläpp inom ETS och ändras inte i Kommissionens förslag) samt samexistens mellan ETS och CORSIA (systemen är kompatibla enligt såväl Kommissionen som miljöorganisationer).

De konservativa vill att flyget som idag delvis regleras genom EU ETS helt ska ersättas med CORSIA, även för flyg inom EU. Det vore ett stort steg tillbaka. Trots EU ETS alla fel och brister, så är det ändå långt mer ambitiöst verktyg än CORSIA. Får de konservativa som de vill i Europaparlamentet innebär det dessutom att flygets efterfrågan på utsläppsrätter minskar drastiskt. Det skulle medföra att en stor köpare av utsläppsrätter försvinner ut ur systemet för utsläppshandel.

Detta skulle troligen resultera i att det redan mycket låga priset på utsläppsrätter fortsatt hålls nere på nivåer som inte driver innovation och omställning. Ett ökat resande med flyg måste ske inom ramen för de CO2 utsläpp som ETS:en tillåter för att marknadsmekanismerna i systemet ska tillåtas fungera som det är tänkt.

Utskottsbehandlingen avslutas under sommaren och det slutliga förslaget röstas i plenum under hösten, sedan följer förhandlingar med rådet som siktar på en överenskommelse innan årets slut.

Vår linje:

  • Om undantaget för flyget förlängs är det inte rimligt att det gäller för evigt – det ska finnas ett stoppdatum, lämpligen i samband med att CORSIA träder i kraft 2021. Dock, för att sätta press på ICAO bör EU:s utsläppshandelssystem redan från 2017 gälla i 50 % omfattning, för flygningarna mellan EU och tredjeländer.
  • Flyget bör ta ansvar för sina utsläpp och minska dessa precis som andra sektorer – behåll den linjära reduktionsfaktor.
  • Fri tilldelning används under en övergångsperiod för att tillåta en sektor att anpassa sig och endast inom sektorer med stor risk för koldioxidläckage – detta är inte fallet för flyget. För att marknadssystemet skall få avsedd effekt dvs utsläppsminskningar måste prismekanismerna få verka – övergångsperioden är slut, auktionera utsläppsrättigheterna för flyget.
  • Vi vill implementera CORSIA inom ramen för ETS snarare än att skapa ett parallellt system som reglerar flyget. ETS kan och bör vara EU:s verktyg för att uppfylla vår del av CORSIA. Systemen är kompatibla.

I dagens omröstning i miljöutskottet vann i stort sett den progressiva linjen: steg för steg minskning av taket för flygets utsläpp, högre andel auktionerade utsläppsrättigheter, slutdatum för undantaget, Kommissionen skall senast mars 2020 komma med en utvärdering av ICAO-förhandlingar och de regler som man kommit överens om där inklusive en fördjupad analys om åtgärdernas lämplighet och ambitionsnivå för att uppnå Paris-målen.

Men att miljöutskottets rapport ska majoritet i plenum i höst är långt ifrån självklart, nu fortsätter arbetet med att se till att parlamentet till slut antar ett så progressivt förslag som möjligt.

Dock – även om miljöutskottets relativt progressiva linje blir gällande så kommer EUs fortsätt inte täcka hela flygets utsläpp och priset kommer sannolikt ligga på ett par euro per resa. Så även i ett best case-scenario kommer den svenska flygskatten behövas under överskådlig tid.